Programista outstaffing IT company.
Please, wait, content is loading.

EU Project NextGeneration

  • Home
  • /
  • EU Project NG
 
 
 

Във връзка с реализацията на проект по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0174-C01 „Технологична модернизация в предприятието “, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, финансирана от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, ПРОГРАМИСТА ЕАД, краен получател по договора, открива процедура "Избор с публична покана" по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител с предмет:

Закупуване и доставка на:

1) Обособена позиция 1: Преносим персонален компютър – вид 1 /125 броя/;

2) Обособена позиция 2: Преносим персонален компютър – вид 2 /25 броя/;

 

Документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук.

 

ПРОГРАМИСТА ЕАД е краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0174-C01 „Технологична модернизация в предприятието“. Договорът е със срок на изпълнение 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, финансирана от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Общата стойност на договора е 550 768.25 лв., от които 275 384.13 лв. безвъзмездно финансиране.

Кратко описание и цели на планираните по договора инвестиции:

В рамките на договора е планирана инвестиция в нови Преносими персонални компютри /150 бр./, чрез които се цели следното:

  • Повишаване ефективността и производителността на екипа на предприятието;
  • Да се увеличи капацитетът за реализация на проекти за предоставяне на модифицирани според индивидуалните нужди платформи;
  • Да се реализират повече проекти, в по-кратки срокове, от същия екип чрез оптимизация веригата за предоставяне на услуги.

Инвестицията ще допринесе за създаване условия за растеж и развитие на компанията, тъй като повишеният капацитет при съкратени срокове и намалени разходи е ключов фактор за поемане на увеличаващия се брой нови проекти, които са съществени за устойчивото развитие на дружеството.

Инвестицията по процедурата е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, тъй като не нанася никаква вреда според шестте екологични цели.

Реализацията на договора включва следните основни етапи:

Етап I. Избор на доставчик, извършен съгласно ПМС 80/09.05.2022 и изискванията на Условията за кандидатстване;

Етап II. Сключване на договор за доставка с избрания доставчик;

Етап III. Доставка на оборудването. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация;

Етап IV. Отчитане изпълнението на договора;

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ПРОГРАМИСТА ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация
© Copyright 2024 | Programista; Ltd.